Energia Plus 2023 - dofinansowanie dla firm

Systematycznie pogarszający się stan ogólny naszego środowiska skłonił do poszukiwania nowych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ działalności człowieka na planetę. Zjawisko to jest szczególnie widoczne, gdy spojrzymy na wysoką popularyzację odnawialnych źródeł energii (OZE) w ostatnich latach. Rozwój nowoczesnych technologii, umożliwiających np. pozyskiwanie prądu z instalacji fotowoltaicznych, to ogromny krok naprzód zarówno dla nas, jak i dla naszego otoczenia.

Wszelkie nowe rozwiązania techniczne wiążą się jednak z ogromnymi nakładami finansowymi na realizację. Im większa skala działalności, tym większe koszty inwestycyjne trzeba ponieść. Aby pomóc w realizacji działań proekologicznych, rząd regularnie opracowuje szereg programów i dofinansowań, które mają za zadanie pomóc w realizacji celów związanych z poprawą jakości środowiska.

Jednym z takich programów jest Energia Plus 2023, skierowany do beneficjentów prowadzących działalność gospodarczą. Aktualnie trwa czwarty nabór wniosków do programu, które można składać od 1 lutego 2023 roku. Na czym dokładnie polega program Energia Plus dla firm, jakie przedsięwzięcia podlegają dotacjom oraz jaki budżet i formy dofinansowania można uzyskać? Zapraszamy do dalszej części artykułu.

dotacje do fotowoltaiki dla firm czyli energie 2023

Energia Plus dla firm – na czym polega?

Energia Plus to program priorytetowy prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko oraz poprawa jakości powietrza. Instytucja oferuje wsparcie podmiotów gospodarczych poprzez dotacje i dofinansowania do przedsięwzięć inwestycyjnych. Program realizowany jest w latach 2019-2030, przy czym zgodnie z założeniami, umowy można podpisywać do 31.12.2027 roku, natomiast środki wydatkowane będą do 31.12.2030 roku. Jak już wspomnieliśmy na wstępie, aktualnie prowadzony jest czwarty nabór do programu Energia Plus 2023, w którym można składać wnioski od 01.02.2023 roku do 13.12.2024 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

Beneficjentami programu są przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Zaliczamy do nich:

  • osoby fizyczne;
  • osoby prawne;
  • jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
  • wspólnicy spółek cywilnych w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Warunki dofinansowania

Dofinansowania w ramach programu Energia Plus dla firm realizowane są w formie pożyczki udzielanej na okres do 15 lat od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy. Kwota pożyczki dla jednej działalności gospodarczej może wynosić od 500 tys. zł do nawet 500 mln zł. Pożyczki udzielane są na warunkach preferencyjnych, z oprocentowaniem wyliczanym na podstawie wskaźnika WIBOR 3M + 50 pb, ale nie mniej niż 1,5% w skali roku. Niewątpliwą zaletą tego programu jest możliwość częściowego umorzenia udzielonej pożyczki, które wynosi 10% wypłaconej kwoty. Wysokość umorzenia nie może jednak przekroczyć 1 mln zł.

O dofinansowanie w ramach programu mogą starać się wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na ich wielkość. Oznacza to, że pożyczkę mogą uzyskać zarówno duże, średnie, jak i małe przedsiębiorstwa (w tym jednoosobowe działalności gospodarcze). Należy jednak pamiętać, że dla każdego rodzaju przedsięwzięcia (o którym mowa w programie) należy złożyć odrębny wniosek o dofinansowanie. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób, które prowadzą więcej niż jedną działalność gospodarczą i dla każdej z nich chcą ubiegać się o pożyczkę.

Rodzaje przedsięwzięć

Program oferuje m.in dofinansowanie do prądu oraz innych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z ograniczeniem negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko. Są to:

  • przedsięwzięcia związane ze zmniejszeniem zużycia surowców pierwotnych, np. budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych oraz urządzeń przemysłowych,
  • przedsięwzięcia związane z ograniczeniem emisyjności szkodliwych substancji do atmosfery i poprawą jakości powietrza, np. modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,
  • przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej, np. zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych,
  • przedsięwzięcia związane z zaoszczędzeniem energii elektrycznej oraz cieplnej i wykorzystaniem ich nowych źródeł (w tym wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych), np. instalacje fotowoltaiczne (https://pro-sun.com.pl/inne/panele-fotowoltaiczne/), pompy ciepła (https://pro-sun.com.pl/ogrzewanie/pompy-ciepla/), grzejniki energooszczędne (https://pro-sun.com.pl/ogrzewanie/grzejniki-energooszczedne/),
  • przedsięwzięcia związane z modernizacją lub rozbudową sieci ciepłowniczych.
dotacje energia plus 2023

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl). Podczas składania wniosków należy korzystać z formularzy, które są właściwe dla danego etapu naboru. Wszelkie formularze oraz instrukcje dotyczące ich prawidłowego wypełnienia można znaleźć na oficjalnej stronie NFOŚiGW.

Aby prawidłowo złożyć wniosek, należy utworzyć konto, zalogować się i skorzystać z Generatora Wniosków o Dofinansowanie (“GWD”) dostępnego pod adresem www.gwd.nfosigw.gov.pl. Po wypełnieniu formularzy konieczne jest złożenie podpisu elektronicznego lub poświadczenie za pomocą profilu zaufanego.

Wniosek należy złożyć w terminie odpowiednim dla danego naboru, przy czym warto wiedzieć, iż o zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wysłania go przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW. Niedotrzymanie wyznaczonego terminu będzie równoznaczne z odrzuceniem wniosku. Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie danego przedsięwzięcia w ramach danego naboru do programu Energia Plus 2023.

Kryteria oceny wniosków

Ocena wniosków przeprowadzana jest na podstawie kryteriów dostępu, kryteriów jakościowych oraz kryteriów horyzontalnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na którymkolwiek etapie oceny wnioskodawca może zostać poproszony o złożenie wyjaśnień lub uzupełnienie brakujących dokumentów. Niedotrzymanie wyznaczonych terminów na uzupełnienie braków będzie wiązało się z odrzuceniem wniosku.

Kryteria dostępu związane są z dopełnieniem wszelkich formalności dotyczących kompletu złożonych dokumentów i spełnienia ogólnych wytycznych uprawniających do ubiegania się o dofinansowanie. Kryteria jakościowe związane są ze wskaźnikiem osiągnięcia celów ekologicznych. Kryteria horyzontalne związane są z osiągnięciem celów ekologicznych w szerszej perspektywie i wiążą się z przyznaniem dodatkowych punktów do oceny końcowej.

Po dokonaniu pozytywnej oceny wniosku przychodzi czas na negocjacje warunków dofinansowania, podczas których ustalane są szczegóły umowy. Pozytywne zakończenie negocjacji kończy się podpisaniem umowy i wypłatą środków pieniężnych.

Podsumowanie

Energia Plus dla firm to możliwość pozyskania dodatkowych źródeł finansowania na inwestycje związane z działalnością ekologiczną przedsiębiorstw. W ramach programu realizowanego przez NFOŚiGW przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie do prądu oraz wszelkich przedsięwzięć ograniczających negatywny wpływ ich działalności na środowisko. Aktualnie wielu przedsiębiorców korzysta z programu w celu pozyskania środków na finansowanie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii, takich jak np. instalacje fotowoltaiczne dla firm. Więcej na ten temat można przeczytać również w artykule: https://pro-sun.com.pl/dotacje/

Dopłaty do prądu i dotacje do prądu w 2023 roku to tylko niektóre z najczęściej wyszukiwanych opcji pomocy państwa. Warto podkreślić, iż programy wsparcia takie jak Energia Plus 2023 to doskonała okazja do rozwoju i rozbudowy przedsiębiorstwa.